Добре дошли в официалната страница на Българско Почвоведско Дружество (БПД)

 

IUSS Strategic Plan 2021-2030


The IUSS President's Committee has drafted the “IUSS STRATEGIC PLAN 2021-2030 - The IUSS towards its Centennial and beyond”. Comments from the IUSS Executive Committee and the IUSS Council were considered in the final version which was formally approved by the IUSS Council during its WCSS 2022. To advance the accomplishment of this Strategic Plan through a set of actions that allow the IUSS to fulfill its scientific aspirations, the IUSS also needs to develop an Implementation Plan, supported by some relevant policies guaranteeing IUSS governance. All IUSS officers and Full members are requested to contribute to the implementation of this Strategic Plan.

IUSS Strategic Plan 2021-2030

https://www.iuss.org/about-the-iuss/iuss-strategic-plan-2021-2030/

IUSS Notice of non-discrimination and DEI Policy


The International Union of Soil Sciences (IUSS) supports the Principle of Universality (freedom and responsibility) of Science: the free and responsible practice of science is fundamental to scientific advancement and human and environmental well-being. Such practice, in all its aspects, requires freedom of movement, association, expression and communication for scientists, as well as equitable access to data, information, and other resources for research. It requires responsibility at all levels to carry out and communicate scientific work with integrity, respect, fairness, trustworthiness, and transparency, recognising its benefits and possible harms.

In advocating the free and responsible practice of science, IUSS promotes equitable opportunities for access to science and its benefits, and opposes discrimination on the basis of race, color, ethnicity, national origin, sex (including sexual harassment and sexual violence), sexual orientation, gender identity, religion, age, ancestry, disability, genetic information, military status, or veteran status, in its programs and activities as required by applicable laws and regulations.

Should any acts of discrimination come to your attention, do not hesitate to contact the IUSS Secretariat at iuss@umweltbundesamt.at.

IUSS diversity, equity, and inclusive policy

https://www.iuss.org/about-the-iuss/iuss-notice-of-non-discrimination-and-dei-policy/

 

Нова Книга - "ГЕНЕТИЧНА И ПРИЛОЖНИ КЛАСИФИКАЦИИ НА ПОЧВИТЕ И ЗЕМИТЕ В БЪЛГАРИЯ".

 Настоящият научен труд е разработен по решение на управителния съвет на Българско почвоведско дружество. За изпълнение на задачата участваха и работиха известни и утвърдени учени-почвоведи от ИПАЗР „Никола Пушкаров", Аграрния университет - Пловдив и Лесотехническия университет. Резултат от тяхната работа са три важни за науката, образованието и практиката разработки – Генетична (Базова) класификация на почвите, основана на съвременни правила, критерии и диагностика; Класификация на почвите и земите по степен на ерозия, деградация и пригодност за стопанско и противоерозионно ползване и Бонитетна класификация на почвите и Класификация на земите по пригодност за земеделие. И трите разработки са хармонизирани със Системата на ФАО и отговарят на европейските и световни стандарти. Класификациите са докладвани и обсъждани на научна сесия, проведена на 14.11.2018 г. с научната общност на ИПАЗР „Н.Пушкаров" и представители на други научни и академични организации. Те са приложими в учебните програми на университетите и средните училища с агрономически, лесотехнически, аграрикономически, биологичен и екологичен характер и при разработване и изпълнение на различни научни, научно-приложни и технологични проекти на национално и международно равнище. Полезни ще бъдат и за дейността на селскостопански, горскостопански и природо-защитни организации за осъвременяване на техните програми и разработване на проекти за управление на земеделски, горски, нарушени и защитени територии, за различни експертизи и ОВОС в областта на екологията и опазване на околната среда. По съдържание и оформление научният труд е методология и ръководство за действие на изследователи, преподаватели, млади учени, специалисти, експерти, еколози и природозащитници.

Този труд е важна инвестиция в бъдещето за развитие на науката и практиката.

Под общата редакция на проф. д-р Методи Теохаров. Българско почвоведско дружество, 2019

Автори: Глава първа: проф. д-р Методи Теохаров, доц. д-р Бисер Христов, проф. дн Людмила Малинова, проф. дн Росица Петрова, проф. д-р Венера Цолова, проф. д-р Мартин Банов, проф. д-р Елена Желева, проф. дн Ирена Атанасова, доц. д-р Росица Илиева, доц. д-р Янко Кавърджиев, доц. д-р Светла Попандова, доц. д-р Рада Попова, доц. д-р Виктор Колчаков, гл. ас. д-р Ивайло Кирилов, гл.ас. д-р Иванка Любенова, гл.ас. д-р Милена Харизанова, гл.ас. д-р Наталия Андреева, докторант Мариела Стойкова

 Глава втора: проф. д-р Светла Русева

 Глава трета: проф. дсн Божидар Георгиев, проф. д-р Венета Кръстева, гл.ас. д-р Зорница Митрева,      гл.ас. д-р Веселин Панков

Рецензенти : проф. д-р Светла Русева и проф. д-р Венета Кръстева


 

Българско Почвоведско Дружество  е  основано с цел да запознае широката  общественост с почвознанието, и с  особен  акцент  върху значението на почвите. Тази оригинална мисия на БПД е по-уместна от всякога в обществения дебат за опазване на почвените ресурси.  Също така дружеството ще организира различни обществени мероприятия и дейности свързани с опазване  на  нашите  земи,  възстановяване на замърсените почви и устойчиво управление на поземления фонд.  Поради това в офицалната    страница     на  БПД ще се  предоставя информация за почвите в България и проблемите свързани с тях.

Основните цели на БПД са да пропагандира знанията и иновационните продукти на науката за почвите, да подпомага държавната политика за рационално ползване и опазване на почвените и поземлени ресурси, да изгражда висок международен престиж на българското почвознание и аграрната научна общност. Тези цели се осъществяват с провеждането на различни творчески, научни и обществени инициативи – провеждане на национални и международни научни и научно-практически конференции, симпозиуми, научни сесии и семинари, срещи с водещи учени, кръгли маси по важни теми, печат и разпространение на научна литература, издаване на биографични очерци на изтъкнати учени, подготовка на млади кадри и други.

БПД е колективен член на Международния съюз по почвознание, поддържа постоянно ползотворни връзки и делови контакти с почвоведски организации и водещи учени от редица страни на света и преди всичко от ЕС, Русия, Китай, САЩ и Балканите. Повече от 70 учени и специалисти от различни институти и Висши училища, неправителствени и държавни организации са негови членове и активно участват в провежданите инициативи.

По случай Международната година на почвата, Дружеството прие работна програма, която изпълнява. През Април 2015 г. БПД основава собствен печатен орган – електронно издание Списание "Bulgarian Journal of Soil Science ”.

На официалнта страница на БПД можете да намерите информация за:

  • Основната дейност на БПД

  • Изследвания в областта на почвознанието, агроекологията, земеделието и опазването на околната среда;

  •  Информация за конференции, семинари, срещи, курсове и т.н.

  •  Обучение в сферата на почвознанието

  •  Научни и приложни разработки

  •  Учени и личности свързани с почвознанието

  •  Как да стана член на БПД

  •  Кога и как да участвате в дейности и инициативи свързани с дейността на БПД