ЗА НАС

 

 

Управителен съвет на Българско Почвоведско Дружество

___________________________________________________________

  Председател: Проф. д-р Методи Теохаров Костадинов

e-mail: mteoharov@abv.bg

mobile: +359 884123823

 

  Зам. Председател: Проф. дн. Ирена Димитрова Атанасова

e-mail: i.d.atanassova@abv.bg

mobile: +359 898200605 

 

  Секретар: Проф. д-р Венета Найденова Кръстева

e-mail: vnkrasteva@abv.bg

mobile: +359 879537352

 

  Проф. дн. Людмила Малинова

e-mail: ludmila_malinova@yahoo.com

mobile: +359 2 91 907/200

 

  Доц. д-р Рада Тодорова Попова

e-mail: radapopova@abv.bg

mobile: +359 32654389

 

  Проф. дн. Зорница Попова

e-mail: zornitsa_popva@abv.bg

mobile: +359 896200725 

 

 

  Касиер: Гл. ас д-р  Йонита Йорданова Перфанова

e-mail: jperfanova@gmail.com 

mobile: +359889235631

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Българското почвоведско дружество  е продължител на научните идеи и задачи, заложени от основоположника на българското почвознание Никола Пушкаров. По данни на проф. Р.Дилкова, то е учредено през 1941 г. по инициатива на осем професори от Агрономическия факултет на Софийския университет. За председател е избран проф. Иван Странски. Уставът му е утвърден на 26.06.1942 г. със заповед на Министъра на ВРНЗ, но не е регистриран съдебно. Според данни от архива на ГУ на МС, БПД е регистрирано с Устав под № 1053 с крайни дати 1941-1950 г. По време на Втората световна война и малко след нея няма данни за неговата дейност.

През 1959 г. е извършена поредна регистрация от фирмено отделение на Софийски народен съд, съгласно Дело № 3 и протоколно определение от същата година, след проведено Второ учредително събрание с 58 члена. За председател е избран проф. Цветан Стайков. През следващите години то се ръководи последователно от професорите Иван Гърбучев, Лулчо Райков, Тодор Бояджиев, Иван Колчаков и Райна Дилкова. От 2013 г. председател на дружеството е проф. Методи Теохаров.

БПД е неправитествена организация за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирана съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Висшият орган на БПД е Общото събрание на членовете, което се свиква веднъж на пет години. Обявата се публикува на уеб страницата на БПД един месец преди датата на събранието и в Държавен вестник .

           Общото събрание избира Упавителен съвет (УС) . Мандатът на всеки УС е 5-годишен, считан от неговото избиране. УС избира Председател, Зам. Председател, Секретар и Касиер, като провежда  редовни заседания всяка година, чийто решения се публикуват на уеб страницата в началото на всяка година. УС приема и работна програма които регламентират вътрешната организация и работата на УС въз основа на ЗЮЛНЦ, Устава на БПД, решенията на Общото събрание и другите вътрешни актове на сдружението. Извършва независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.

           Целите, мисията и визията, както и правомощията и задълженията на органите на управление на БПД са детайлно разписани в Устава на организацията.

____________________________________________________________________________________________________________________________