Добре дошли в официалната страница на Българско Почвоведско Дружество (БПД)

 

Нова Книга - "ГЕНЕТИЧНА И ПРИЛОЖНИ КЛАСИФИКАЦИИ НА ПОЧВИТЕ И ЗЕМИТЕ В БЪЛГАРИЯ".

 Настоящият научен труд е разработен по решение на управителния съвет на Българско почвоведско дружество. За изпълнение на задачата участваха и работиха известни и утвърдени учени-почвоведи от ИПАЗР „Никола Пушкаров", Аграрния университет - Пловдив и Лесотехническия университет. Резултат от тяхната работа са три важни за науката, образованието и практиката разработки – Генетична (Базова) класификация на почвите, основана на съвременни правила, критерии и диагностика; Класификация на почвите и земите по степен на ерозия, деградация и пригодност за стопанско и противоерозионно ползване и Бонитетна класификация на почвите и Класификация на земите по пригодност за земеделие. И трите разработки са хармонизирани със Системата на ФАО и отговарят на европейските и световни стандарти. Класификациите са докладвани и обсъждани на научна сесия, проведена на 14.11.2018 г. с научната общност на ИПАЗР „Н.Пушкаров" и представители на други научни и академични организации. Те са приложими в учебните програми на университетите и средните училища с агрономически, лесотехнически, аграрикономически, биологичен и екологичен характер и при разработване и изпълнение на различни научни, научно-приложни и технологични проекти на национално и международно равнище. Полезни ще бъдат и за дейността на селскостопански, горскостопански и природо-защитни организации за осъвременяване на техните програми и разработване на проекти за управление на земеделски, горски, нарушени и защитени територии, за различни експертизи и ОВОС в областта на екологията и опазване на околната среда. По съдържание и оформление научният труд е методология и ръководство за действие на изследователи, преподаватели, млади учени, специалисти, експерти, еколози и природозащитници.

Този труд е важна инвестиция в бъдещето за развитие на науката и практиката.

Под общата редакция на проф. д-р Методи Теохаров. Българско почвоведско дружество, 2019

Автори: Глава първа: проф. д-р Методи Теохаров, доц. д-р Бисер Христов, проф. дн Людмила Малинова, проф. дн Росица Петрова, проф. д-р Венера Цолова, проф. д-р Мартин Банов, проф. д-р Елена Желева, проф. дн Ирена Атанасова, доц. д-р Росица Илиева, доц. д-р Янко Кавърджиев, доц. д-р Светла Попандова, доц. д-р Рада Попова, доц. д-р Виктор Колчаков, гл. ас. д-р Ивайло Кирилов, гл.ас. д-р Иванка Любенова, гл.ас. д-р Милена Харизанова, гл.ас. д-р Наталия Андреева, докторант Мариела Стойкова

 Глава втора: проф. д-р Светла Русева

 Глава трета: проф. дсн Божидар Георгиев, проф. д-р Венета Кръстева, гл.ас. д-р Зорница Митрева,      гл.ас. д-р Веселин Панков

Рецензенти : проф. д-р Светла Русева и проф. д-р Венета Кръстева


 

Българско Почвоведско Дружество  е  основано с цел да запознае широката  общественост с почвознанието, и с  особен  акцент  върху значението на почвите. Тази оригинална мисия на БПД е по-уместна от всякога в обществения дебат за опазване на почвените ресурси.  Също така дружеството ще организира различни обществени мероприятия и дейности свързани с опазване  на  нашите  земи,  възстановяване на замърсените почви и устойчиво управление на поземления фонд.  Поради това в офицалната    страница     на  БПД ще се  предоставя информация за почвите в България и проблемите свързани с тях.

Основните цели на БПД са да пропагандира знанията и иновационните продукти на науката за почвите, да подпомага държавната политика за рационално ползване и опазване на почвените и поземлени ресурси, да изгражда висок международен престиж на българското почвознание и аграрната научна общност. Тези цели се осъществяват с провеждането на различни творчески, научни и обществени инициативи – провеждане на национални и международни научни и научно-практически конференции, симпозиуми, научни сесии и семинари, срещи с водещи учени, кръгли маси по важни теми, печат и разпространение на научна литература, издаване на биографични очерци на изтъкнати учени, подготовка на млади кадри и други.

БПД е колективен член на Международния съюз по почвознание, поддържа постоянно ползотворни връзки и делови контакти с почвоведски организации и водещи учени от редица страни на света и преди всичко от ЕС, Русия, Китай, САЩ и Балканите. Повече от 70 учени и специалисти от различни институти и Висши училища, неправителствени и държавни организации са негови членове и активно участват в провежданите инициативи.

По случай Международната година на почвата, Дружеството прие работна програма, която изпълнява. През Април 2015 г. БПД основава собствен печатен орган – електронно издание Списание "Bulgarian Journal of Soil Science ”.

На официалнта страница на БПД можете да намерите информация за:

  • Основната дейност на БПД

  • Изследвания в областта на почвознанието, агроекологията, земеделието и опазването на околната среда;

  •  Информация за конференции, семинари, срещи, курсове и т.н.

  •  Обучение в сферата на почвознанието

  •  Научни и приложни разработки

  •  Учени и личности свързани с почвознанието

  •  Как да стана член на БПД

  •  Кога и как да участвате в дейности и инициативи свързани с дейността на БПД